Podmienky použitia

Podmienky použitia

Podmienky používania

Prijatím podmienok používania vzniká dohoda medzi fyzickou alebo právnickou osobou vykonávajúcou registráciu (ďalej ako Používateľ) a správcom (ďalej ako Správca) internetových inzertných stránok antikburza.sk (ďalej ako Stránka). Túto dohodu považujú zmluvné strany ohľadom svojej osoby za záväznú, prijímajú jej podmienky, uvedomujú si, že porušenie nižšie uvedených podmienok znamená vypovedanie tejto zmluvy z ich strany.

Kritériá vzťahujúce sa na používanie:

- Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za produkty prítomné na jeho stránke, respektíve za informácie zadané Používateľom, za ich zákonnosť a pravdivosť zodpovedá výhradne Používateľ.

Zo starožitného a umeleckého charakteru stránky vyplýva zásada, že je možné na nej inzerovať len produkty vyrobené pred rokom 1990, a to v dobrom stave a kvalite. Výnimkou sú nižšie uvedené produkty za nižšie uvedených podmienok:
1. Veteránne vozidlá – s rokom výroby minimálne pred 20 rokov, v stave zodpovedajúcej danej dobe, ďalej youngtimer vozidlá.
2. Staré nehnuteľnosti – vybudované pred rokom 1945, stav zodpovedajúci dobe. Je zákaz inzerovať nehnuteľnosti, ktoré síce zodpovedajú kritériám, ale nie sú samostatnými jednotkami, ale len časťami domov a bytov. 
3. Ľudové umenie – v tejto kategórii je možné inzerovať  aj nové produkty, alebo vyrobené po roku 1990, ktoré je možné identifikovateľne zaradiť ako produkty ľudového umenia.
4. Súčasné umenie – nové, alebo po roku 1990 vyrobené umelecké diela, ktorých autor ešte žije.

5. Stavebný materiál -  výlučne hodnotné, dobové, pre iných užitočné a zriedkavé produkty stavebného  priemyslu, ktoré sa dajú identifikovať na základe charakteristických vlatností  antického alebo retro stavebného  materiálu.
6. Také reprodukcie alebo umelecké diela, ktoré administrátori stránky považujú byť v zhode s charakterom stránky a schvália ich inzerovanie.

- Je zákaz inzerovať na stránke haraburdy, rárohy a také predmety, ktoré sú pre iných ľudí jednoznačne nehodnotné a neužitočné!
 

- Na stránkuje možné umiestniť inzerciu tovaru s pevnou cenou iba za jeho reálnu predajnú cenu!

- Na stránku je možné umiestniť inzercie s uvedením ceny 0,- EUR, pokiaľ tovar patrí do kategórie „Odniesť zdarma”

- Inzercie označené s „1,- EUR”je možné podať do ktorejkoľvek kategórie za účelom očakávania ponúk „Kto ponúkne čo za daný tovar”. V takomto prípade pri popise tovaru uveďte poznámku: „Čakám ponuku”

- Na stránku antikburza.sk je možné umiestniť inzercie výlučne v slovenskom alebo českom jazyku. Inzercie, ktoré nezodpovedajú jazykovým a pravopisným kriteriám, poskytovateľ nepovolí umiestniť, resp. pri neskoršom zistení týchto nedostatkov má právo ich vymazať aj dodatočne.

- Používateľ vyhlasuje, že na základe zákonných predpisov a podľa funkcie webovej stránky súhlasi s používaním a archivaním ním podaným osobným údajom.

- Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na kontrolu umiestnených inzerátov a v prípade nezodpovedania podmienkam, charakteru stránky alebo predpísanej kvalite, odstrániť ich z plochy, nezávisle od toho či produkt spadá pod zákaz alebo nie. V takýchto prípadoch si pre vyjasnenie situácie vyžiadajte názor pracovníkov nášho zákazníckeho servisu!
- Používateľ sa zaväzuje, že pre zabezpečenie kvality stránky bude postupovať podľa svojho najlepšieho vedomia, na základe uvedeného sa bude snažiť uverejniť skutočne len kvalitné inzerované produkty, čo sa týka produktu, fotografie produktu a textu inzerátu. 
- Bez povolenia je zákaz umiestnenia loga a odkazu na webovú stránku, propagovanie tretích strán, respektíve umiestnenie takých fotografií a videí, ktoré obsahujú logá, vodové znaky iných firemných resp. inzertných stránok. Umiestnenie fotografií s textami alebo dátumami, ktoré rušia iných ľudí, je tiež zakázané.
- Používateľ sa zaväzuje, že počas používania stránky bude dodržiavať vzťahujúce  medzinárodné a domáce právne predpisy a základné etické normy. Na stránke je zakázané inzerovať produkt a obsah, ktorý je v rozpore so zákonom, spáchať trestný čin alebo nabádať naň, porušovať etické normy, uverejniť texty, ktoré urážajú ostatných, respektíve viesť takúto komunikáciu.

- Používateľ vyhlasuje, že ním odovzdané informácie (v rámci verejnej, alebo neverejnej komunikácie medzi zmluvnými stranami) zodpovedajú skutočnosti, za ich obsah nesie právnu a morálnu zodpovednosť výhradne Používateľ. V prípade dokázateľného porušenia uvedených skutočností Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na bezodkladné vylúčenie Používateľa z používania Stránky.
- Používateľ vyhlasuje, že ním uverejnené produkty, fotografie, videá patria do jeho osobného vlastníctva, v prípade právneho sporu nesie za ich obsah zodpovednosť. 
- Na stránke je zákaz inzerovania kradnutých predmetov, predmetov s podozrivým pôvodom a falošných predmetov. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že v takýchto prípadoch bude spolupracovať s príslušnými orgánmi podľa svojho najlepšieho  vedomia.
- Na stránke je zakázaná v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii  akákoľvek rasová, náboženská, etnická segregácia a urážanie.
- Na stránke je zákaz v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii politické inzerovanie, organizovanie, nabádanie alebo urážanie.
- Na stránke je zákaz v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii inzerovanie, propagovanie a organizovanie akejkoľvek lotérie, pilotnej hry a mlm siete.
- Na stránke je zákaz v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii inzercia, organizovanie alebo nabádanie na pranie peňazí, daňový podvod a požičiavanie peňazí.
- Na stránke je zákaz v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii inzerovanie alebo propagovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje práva detí, respektíve ohrozuje mladistvých.
- Na stránke je zákaz v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii inzerovanie a propagovanie akéhokoľvek obsahu so sexuálnym alebo pornografickým kontentom.
- Na stránke je zákaz v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii inzerovanie a ponúkanie na predaj akéhokoľvek produktu zo slonoviny, ak je to zakázané medzinárodnými a domácimi predpismi. 
- Na stránke je zákaz v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii inzerovanie, ponúkanie na predaj ľudských orgánov, chránených druhov zvierat, drog, produktov spadajúcich spod spotrebnú daň, liekov dostupných len na lekársky predpis, na základe aktuálnych medzinárodných a domácich predpisov.
- Na stránke je zákaz v akejkoľvek verejnej alebo neverejnej komunikácii inzerovanie alebo ponúkanie na predaj  akejkoľvek výbušniny, ako aj funkcnych a znehodnotenych palnych zbrani.
- Na stránke je možné inzerovať, predstaviť, ponúkať na predaj akékoľvek samovládne symboly výhradne len s cieľom vyučovania, šírenia informácií, vedeckým alebo umeleckým cieľom, resp. s cieľom informovania o historických a súčasných udalostiach. Je zakázané predstavenie, inzerovanie, rozširovanie takých symbolov samovlády, ktoré rušia verejný kľud, sú obsahom právnych predpisov, ktoré by urážali dôstojnosť iných ľudí a ich pietné práva. 
- Na stránke je zákaz umiestnenia produktu v nevhodnej kategórii a podkategórii.
- Na tejto stránke je zákaz oklamať iných ľudí s falošným cieľom kúpy alebo predaja. V takýchto dokázateľných prípadoch Poskytovateľ služieb bude postupovať  najprísnejším možným spôsobom a Používateľa, ktorý podvedie ostatných vylúči zo Stránky s okamžitou platnosťou, za materiálne a iné škody vzniknuté z vyššie uvedeného konania zodpovedá Používateľ, ktorý oklamal ostatných. 
- Je zákaz umiestnenia duplikovaných inzerátov na Stránke, ktoré sa týkajú rovnakého produktu. Na jeden produkt je možné umiestniť aktívny inzerát len jedenkrát.
- Prémiové, predplatené členstvo na stránke neoprávňuje Používateľa na porušenie Podmienok používania, resp. neponúka  Používateľovi výhody voči iným Používateľom. Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu materiálnu alebo morálnu zodpovednosť, ani nie je povinný na uhradenie škôd vyplývajúcich z porušenia týchto Podmienok používania Používateľom s predplateným členstvom, alebo za akékoľvek škody vzniknuté z toho vyplývajúcich zákazov a blokovaní Administrátorom Stránky.
- Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že s údajmi poskytnutými Používateľom bude nakladať  podľa svojho najlepšieho vedomia a dôverne, bude dodržiavať zákon o ochrane osobných práv, osobných údajov a etické normy. Tieto údaje bude používať výhradne v súlade s funkciami Stránky a výhradne v technickej miere potrebnej k fungovaniu Stránky, ktorá slúži záujmom Používateľa, predaju a v prípade právneho sporu na ochranu kupujúcich. Poskytovateľ služieb nezhromažďuje, nearchivuje a neodovzdáva ďalej údaje o Používateľovi pre iný cieľ a v inom množstve,  ako je to potrebné pre  fungovanie Stránky.
- Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že nezodpovedá za materiálne a morálne škody spôsobené Používateľmi a tretími stranami prítomnými v poskytovaní služieb, ale v prípade dozvedenia sa o nich bude postupovať podľa svojho najlepšieho vedomia na vyjasnenie problému, pomáhajúc poškodenej strane/stranám.
- Používateľ vyhlasuje, že pokiaľ počas používania Stránky zistí podozrivé konanie, abnormálne činy, technické chyby alebo správanie používateľov mimo predpisov, upozorní na to zákaznícky servis Poskytovateľa služieb cez niektorý z ním uverejnených kontaktov. 
- Používateľ súhlasí s odosielaním e-mailových správ Poskytovateľom služieb na svoju adresu cez ním objednanú funkciu informačných dopisov/sledovania inzerátov, ktoré môžu obsahovať reklamné kontenty týkajúce sa tretích strán. 
- Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že v záujme pozitívneho rozvoja Stránky bude prijímať návrhy a konštruktívnu kritiku od Používateľov cez uverejnené kontakty na svoj zákaznícky servis, ktoré analyzuje a v potrebnej miere zabuduje do svojho vývoja v záujme vylepšenia používateľského prostredia.